Nyheter

Slut för skattefria pensioner i Portugal

För tio år sedan, 2009, införde Portugal regler som gör det möjligt att flytta till Portugal och ta ut sin privata tjänstepension helt skattefritt. En omförhandling av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal har nu skett på Sveriges begäran.
 

Så blir skattereglerna enligt budgeten

Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation om förslag till statens budget för 2019. Vilket bland annat innebär skattesänkningar och en lösning på problemet med generationsskifte i fåmansföretag. Här får du en sammanställning på samtliga skatteförändringar i budgeten.
 

Sänkt bolagsskatt för alla – begränsningar av ränteavdrag för ett fåtal

I början av maj lämnade till slut regeringen det slutliga förslaget till ny företagsbeskattning. Det synes vara regeringens ambition att enbart de större företagen ska omfattas av nya ränteavdragsbegränsningar – negativa räntenetton upp till fem miljoner kronor är fortsatt avdragsgilla. I denna artikel tittar vi på hur förslaget påverkar de företag som ligger under denna nivå. Vi återkommer i en separat artikel med innebörden av ränteavdragsbegränsningarna för de företag som omfattas av den delen av förslaget. Nya regler föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
 

Regeringen backar om 3:12-reglerna

I lördags meddelade regeringen att man drar tillbaka förslagen om ändrade regler för fåmansföretag, 3:12-reglerna, och den planerade skärpningen vad gäller skiktgränserna för statlig inkomstskatt. Det förslag som man väljer att gå vidare med inför budgetpropositionen i september är bränsleskatten på flygresor.

Paketeringsutredningens förslag till nya regler

När ett företag avyttrar näringsbetingade andelar och tillgångarna i företaget huvudsakligen består av fastigheter i Sverige ska företaget anses ha avyttrat och åter förvärvat fastigheterna till deras marknadsvärde. En sådan avskattning ska kombineras med en schablonintäkt på 7,09 procent. Lagerfastigheter utmönstras i bolagssfären och stämpelskatten för juridiska personer sänks från 4,25 procent till 2 procent. Det är några av förslagen i det betänkande som Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet har lämnat.
 

Fastighetspaketeringsutredningen har lämnat sitt förslag till nya regler

Paketeringsutredningen, med uppdrag att se över vissa frågor om paketering av fastigheter och stämpelskatt, har lämnat sitt betänkande. Utredarens ambition har varit att utforma ett förslag så att skattekonsekvenserna vid överlåtelse av en paketerad fastighet i så stor utsträckning som möjligt ska motsvara skatteeffekten vid en direktförsäljning av fastigheten. Den modell som presenteras motsvarar en avskattning av fastigheten om det bestämmande inflytandet i fastighetsbolaget upphör, eller om det finns särskilda skäl. Det föreslås även att fastighetsfållan ska avskaffas samt att de företag som ska skatta av en fastighet i samband med en andelsavyttring också ska ta upp en schablonintäkt som motsvarar den stämpelskatt som skulle ha utgått vid en direktförsäljning av fastigheten. Stämpelskatt föreslås utgå i samband med fastighetsbildningar, men ska inte längre utgå vid koncerninterna fastighetsöverlåtelser. En sänkning av stämpelskatten för juridiska personer föreslås från 4,25 procent till 2 procent. Utredaren föreslår även att klassificeringen av fastigheter som lagertillgångar ska slopas och att samtliga fastigheter ska behandlas som kapitaltillgångar. En skattemässig kontinuitet vid underprisöverlåtelser av byggnad med mark föreslås också för att råda bot på problem då anskaffningsvärdet ska delas upp på mark respektive byggnad. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 

Omarbetat förslag till nya 3:12-regler 2018

Regeringen har arbetat om det förslag till nya 3:12-regler som lämnades i november 2016. I ett utkast till lagrådsremiss föreslås bland annat att beräkningen av det lönebaserade utrymmet ändras, kapitalandelskravet utformas som ett tak för det lönebaserade utrymmet, uppräkningen av sparat utdelningsutrymme begränsas, taket för utdelning och kapitalvinst höjs och att skattesatsen för utdelning och kapitalvinst över takbeloppet ligger kvar på 30 procent.
 
  • 1
  • 2
  • Visar Resultat 1 till 20 av 23