PM om paketering av fastigheter i egna bolag

Den 27 oktober 2016 aviserade regeringen i en skrivelse till riksdagen att man anser att det finns särskilda skäl att stoppa skatteplanering där fastigheter överlåts till juridiska personer, ofta före en extern avyttring. Nya bestämmelser där fastigheterna ska anses som avyttrade föreslås tillämpas på överlåtelser från dagen efter stoppskrivelsen, det vill från den 28 oktober 2016. Förslaget är nu konkretiserat i en promemoria från Finansdepartementet där det framgår att paketeringar genom underprisöverlåtelser till skattemässiga värden fortfarande är möjliga.

Paketeringar
Det är vanligt att man paketerar dyrare tillgångar, såsom exempelvis fastigheter, i befintliga eller nybildade dotterbolag inför en försäljning istället för att sälja fastigheten direkt till köparen. Vinsten som uppstår vid försäljningen av aktierna i dotterbolaget är nämligen skattefri enligt reglerna om näringsbetingade andelar. 

En fysisk person paketerar normalt en fastighet genom att gåva in den till bolaget till ett värde strax under taxeringsvärdet. Bolaget betalar dock stämpelskatt på överlåtelsen. En juridisk person kan paketera tillgångar genom en underprisöverlåtelse till ett dotterbolag till skattemässigt värde för att därefter sälja dotterbolaget till marknadsvärdet.

I en stoppskrivelse som lämnades den 27 oktober aviserade regeringen en förändring av reglerna för att komma till rätta med vad man anser vara ett betydande skattebortfall.

Förslaget till stoppregler
Enligt förslaget till nya regler ska en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde ska vara fastighetens skattemässiga värde om den är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp om fastigheten är en privatbostadsfastighet. 

Handelsbolag är juridiska personer men enligt 2 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska bestämmelserna om juridiska personer inte tillämpas på handelsbolag. Det är därför handelsbolag nämns uttryckligen i förslaget till den nya lagtexten. Även överlåtelser till utländska motsvarigheter till svenska juridiska personer, inklusive i utlandet delägar-beskattade juridiska personer ska omfattas av förslaget. 

Förslaget omfattar både fysiska personers och juridiska personers överlåtelser av fastigheter till andra juridiska personer.
 
Ikraftträdande
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas på överlåtelser av fastigheter som sker efter den 27 oktober 2016.

Kommentar
Förslaget innebär att om en fastighet överlåts mot ersättning som understiger eller är lika med en näringsfastighets skattemässiga värde eller en privatbostadsfastighets omkostnadsbelopp kan det fortfarande vara fråga om en gåva skattemässigt om de allmänna gåvorekvisiten är uppfyllda. Således är det en gåva om det sker en frivillig
förmögenhetsöverföring från givaren till mottagaren och givaren har en gåvoavsikt. Gåvomomentet anses tillräckligt när närstående eller annan äger åtminstone 40 procent av aktierna i bolaget. Tidigare skulle överlåtelsen dessutom ske till ett värde under taxeringsvärdet.

Paketeringar genom en underprisöverlåtelse till skattemässigt värde påverkas inte av förslaget. Reglerna är designade att i första hand träffa fysiska personers överlåtelser av fastigheter, inklusive lagerfastigheter, till egna bolag inför en extern avyttring. 

De nya reglerna stoppar vissa paketeringar av fastigheter i juridiska personer. Paketeringar kan dock göras av andra tillgångar än fastigheter. I ett fastställt förhandsbesked från 2013 menade Högsta förvaltningsdomstolen att ett bolags löpande arbete kunde förpackas i dotterbolag vilka sedan kunde säljas som näringsbetingade andelar.

Källa: Wolters Kluwer - Skatteinformation