Nya 3:12-regler; höjd skatt för fåmansföretagare från 1 januari 2018

Utredningen om Översyn av 3:12-reglerna har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Förslaget innebär en rad skärpningar av reglerna om beskattning av delägare i fåmansföretag. Av direktivet till utredningen framgick att avsikten var att genomföra en översyn av hela 3:12-systemet och föreslå lämpliga förändringar för att primärt begränsa skattemässig inkomstomvandling. Vidare angavs att de förslag som lämnas sammantaget inte skulle medföra minskade, utan ökade, skatteintäkter.

Mot denna bakgrund har utredningen nu presenterat sitt förslag till förändringar i regelverket. Samtliga förändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2018, innebärande att avyttringar och utdelningar under 2017 inte träffas av förslaget.

Huvudsakligen föreslås följande förändringar (beloppen som anges nedan är beräknade efter 2016 års inkomstbasbelopp).

 • Skatten på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet höjs från 20 % till 25 %.
 • Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln sänks från 2,75 till 1,75 inkomstbasbelopp och får användas på ett bolag per person. Om förenklingsregeln tillämpas får årets gränsbelopp (inkl. löneunderlag) inte beräknas alls för andelar i andra bolag.
 • Dagens beräkning av löneunderlaget begränsas från 50 % av utbetalda löner till en trappa i tre nivåer (se nedan). Därutöver individualiseras beräkningen vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna innan det lönebaserade utrymmet beräknas (det motsatta mot dagens bestämmelse). Nedanstående trappa avser alltså beräkningen per delägare/närståendekrets:
  • 10 % av löner upp till 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr)
  • 25 % av löner mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp (474 400 – 3 558 000 kr)
  • 50 % på löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (över 3 558 000 kr)
 • Den befintliga takregeln som anger att det lönebaserade utrymmet per år får uppgå till högst 50 gånger egen eller närståendes lön slopas.
 • Löneuttagskravet för att få beräkna lönebaserat utrymme skärps och blir 8 inkomst-basbelopp plus 5 % av lönesumman eller maximalt 15 inkomstbasbelopp (889 500 kr).
 • Den s.k. 4 %-spärren slopas, dvs. även delägare som innehar mindre än 4 % av kapitalet får tillgodogöra sig löneunderlag.
 • Regeln att moderbolag måste äga mer än 50 % av kapitalet i dotterbolag vid beräkning av löneunderlag slopas.
 • Takbeloppen för tjänstebeskattad utdelning och kapitalvinst ska slås samman till ett gemensamt takbelopp om 100 inkomstbasbelopp per år. Tilläggsköpeskillingar som utfaller senare år ska inkluderas i takbeloppet.
 • Skatten på utdelningar och kapitalvinster som överstiger takbeloppet sänks från 30 % till 25 %.
 • En särskild undantagsregel ska införas vid ägarskiften innebärande att andelar i s.k. trädabolag, förutsatt vissa villkor, inte ska anses kvalificerade efter överlåtelsen enbart på grund av att närstående person är verksam.
Källa: Wolters Kluwer - Skatteinformation